Prezentacja Dzienników Władysława Konopczyńskiego
Data dodania: 2016-11-17

Polecamy konferencję „Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne” (Kraków, 21-22 listopada 2016).

W trakcie konferencji w poniedziałek 21 listopada o godzinie 10.40 odbędzie się prezentacja najnowszej publikacji Muzeum Historii Polski w Warszawie i Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie:

Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921

cz. 1–2, wstęp P. Biliński, oprac. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa–Kraków 2016

*** 

Opis konferencji ze strony organizatorów – Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ:

Konferencja w 130. rocznicę powstania Towarzystwa Historycznego.

Powstanie w II połowie XIX wieku tzw. krakowskiej szkoły historycznej a następnie szkoły neokrakowskiej wynikało z potrzeby refleksji nad narodową przeszłością. Związani z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie wybitni historycy na podstawie badań źródłowych stawiali śmiałe tezy o przyczynach upadku Rzeczypospolitej, proponowali syntetyczne ujęcia dziejów Polski i postulowali prowadzenie samoistnych ale też zorganizowanych i systematycznych prac historycznych. Formą ich szczególnego zaangażowania na rzecz niepodległości Polski była walka piórem głównie w ramach Towarzystwa Historycznego powołanego jeszcze pod zaborami w 1886 roku we Lwowie. Od początku działalności Towarzystwo stawiało sobie jako cel wzbudzanie i popieranie rozwoju nauk historycznych.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w ramach środowiska i instytucji Towarzystwa (przekształconego następnie w Polskie Towarzystwo Historyczne) podjęto starania o realizację zarysowanej przez Władysława Konopczyńskiego idei stworzenia „wspólnej organizacji świata historycznego”. Znaczące miejsce w tych pracach mieli uczeni wywodzący się z krakowskiej szkoły historycznej. Istotnym elementem były także merytoryczne polemiki i spory o sposoby postrzegania i przedstawiania dziejów przez przedstawicieli tejże. Choć II wojna światowa a następnie powojenne działania komunistycznej władzy położyły kres krakowskiej szkole historycznej, to jej wpływ na oblicze polskiej historiografii – mimo narzuconej marksistowskiej ideologii – był wciąż obecny. Komunistyczne intencjonalne działania na lata zmarginalizowały wielowymiarowe zasługi dla nauki i kultury wielu wybitnych historyków. Ten fakt oznaczał również zanik zainteresowania ich dorobkiem zagranicą.

Zapraszamy do udziału!

*** 

Miejsce obrad: Dom Polonii, Rynek Główny 14, Sala Renesansowa

 

21.11.2016

 

10.00-10.15 Otwarcie konferencji:

Prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI (Polskie Towarzystwo Historyczne)

Dr hab. Monika BANAŚ (Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Dr hab. Piotr BILIŃSKI, prof. UJ (Zakład Historii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

10.15-10.40 Prof. dr hab. Andrzej NOWAK (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Historyk i obywatel: spojrzenia na krakowską szkołę historyczną z perspektywy przełomu XII/XIII (Mistrz Wincenty) oraz XX/XXI wieku (John G.A. Pocock)

 

10.40-11.00 Dr hab. Piotr BILIŃSKI, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Prezentacja Dziennika 1918-1921 Władysława Konopczyńskiego (1880-1952)

11.00-11.20 Dr hab. Tadeusz RUTKOWSKI (Uniwersytet Warszawski) Środowisko historyczne Krakowa a Polskie Towarzystwo Historyczne w początkach PRL (1945-1958)

11.20-11.40 Dr hab. Zbigniew ROMEK (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) Krakowska szkoła historyczna w podręcznikach III Rzeczypospolitej

11.40-12.00 Prof. dr hab. Rafał STOBIECKI (Uniwersytet Łódzki)

O pewnej współczesnej, brawurowej próbie odczytania dziedzictwa krakowskiej szkoły historycznej

12.00-12.20 Dr hab. Katarzyna BŁACHOWSKA, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) Tradycja i metodologia. Spór historyków tzw. szkoły krakowskiej o interpretację dziejów Polski, Rusi i Litwy do XIV wieku

12.20 Dyskusja i przerwa

13.30-13.50 Prof. dr hab. Julian DYBIEC (Emeritus Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Krakowskie środowisko historyczne w polskiej świadomości narodowej 1795-1918

13.50-14.10 Prof. dr hab. Jerzy PIETRZAK (Emeritus Uniwersytet Wrocławski) Obraz roli Kościoła katolickiego w Dziejach Polski Józefa Szujskiego

14.10-14.30 Dr hab. Henryk SŁOCZYŃSKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Program krytycznej interpretacji dziejów narodowych Józefa Szujskiego (1835-1883) a Upadek Polski Jana Matejki (1866)

14.30-14.50 Prof. dr hab. Wiesław CABAN (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Dr hab. Piotr BILIŃSKI, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Kontakty Waleriana Kalinki (1826-1886) z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu w świetle korespondencji

14.50-15.10 Dr hab. Jolanta KOLBUSZEWSKA, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) Spór o wizję dziejów, metodę, wartości – Tadeusz Korzon (1839-1918) wobec krakowskiej szkoły historycznej

15.10 Dyskusja i przerwa

16.30-16.50 Dr hab. Stefan CIARA (Uniwersytet Warszawski) Ukończyłem wreszcie swoje arcydzieło: projekt statutu Archiwów… Stanisław Smolka (1854-1924), dyrektor Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, honorowy członek PTH

16.50-17.10 Ks. dr hab. Stanisław CIEŚLAK, prof. AI (Akademia Ignatianum, Kraków) Stanisław Bednarski SJ (1896-1942) i środowisko krakowskich historyków

17.10-17.30 Dr Marcin SOKALSKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Szkoła w młodych oczach Władysława Czaplińskiego (1905-1981)

17.30-17.50 Dr hab. Tadeusz KONDRACKI (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk; Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, Warszawa) Miejsce ośrodka krakowskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym w latach II Rzeczypospolitej

17.50-18.10 Dr hab. Jarosław KITA, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Związki założycieli Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego z Uniwersytetem Jagiellońskim

18.10 Dyskusja i zakończenie obrad pierwszego dnia

 

22.11.2016

10.00-10.20 Prof. dr hab. Krzysztof ZAMORSKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Krakowska szkoła historyczna a zagadnienie periodyzacji rozwoju historiografii

10.20-10.40 Dr hab. Lidia MICHALSKA-BRACHA, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Krakowska szkoła historyczna a powstanie styczniowe

10.40-11.00 Prof. dr hab. Maciej JANOWSKI (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Środkowoeuropejski kontekst intelektualny historycznej szkoły krakowskiej – konserwatywni historycy w Czechach i na Węgrzech przełomu XIX i XX wieku

11.00-11.20 Dr Marek DURČANSKÝ (Uniwersytet Karola, Praga)

Historyk Jaroslav Bidlo (1868-1937) - łącznik między krakowską szkołą historyczną i czeską szkołą historyczną Jaroslava Golla (1846-1929)

11.20-11.40 Prof. dr hab. Zofia ZIELIŃSKA (Emeritus Uniwersytet Warszawski)

Przymierze polsko-pruskie – książka profesorska Szymona Askenazego (1865-1935)

11.40 Dyskusja i przerwa

12.20-12.40 Ks. prof. dr hab. Józef MARECKI (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

O. Wacław Nowakowski OFM Cap (1829-1903) – badacz dziejów kultu maryjnego. Profesjonalista czy amator?

12.40-13.00 Dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI (Akademia Ignatianum, Kraków; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm)

Feliks Koneczny (1862-1949) – historyk i filozof w służbie sapiencjalnego poznania człowieka i dziejów

13.00-13.20 Dr hab. Paweł SIERŻĘGA, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

Teofil Emil Modelski (1881-1967) i jego wkład w prace Polskiego Towarzystwa Historycznego

13.20-13.40 Dr Małgorzata LIS (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź)

Małej ojczyźnie życie poświęcone. Krakowskie inspiracje w życiu i działalności Michała Marczaka (1886-1945)

13.40-14.00 Mgr Natalia WOJTANOWSKA (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Prace naukowe Macieja Loreta (1880-1949) w ramach Ekspedycji Rzymskiej w latach 1904-1912

14.00 Dyskusja i zakończenie obrad konferencji