Kryzys Unii Europejskiej i odpowiedź Europy Środkowej (12 grudnia 2016)
Data dodania: 2016-12-07

Ośrodek Myśli Politycznej
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie

zapraszają na organizowaną we współpracy z Danube Institute z Budapesztu
debatę o współpracy polsko-węgierskiej i sytuacji międzynarodowej:

Kryzys Unii Europejskiej i odpowiedź Europy Środkowej

Szanse na lepsze rozwiązania i uniknięcie zagrożeń

 

Kraków, 12 grudnia 2016 r., 

Hotel Europejski, Sala Kossakowa, ul. Lubicz 5

16.00-18.00

Sesja I: Pozycja polityczna państw „nowej Unii” w Unii Europejskiej po kryzysie

 

Głosy wprowadzające:

- Zoltán Balázs (Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie)

- David Martin Jones (Visiting Professor King's College, Londyn)

- Ádám Szesztay (dyrektor departamentu w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu)

- Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Ośrodek Myśli Politycznej)

Zagadnienia:

- jak kryzys UE i Brexit zmieniają pozycję krajów Europy Środkowej w polityce międzynarodowej (czy są w stanie i potrafią one wykorzystać szanse, jaką daje sytuacja kryzysowa, i unikać niebezpieczeństw, jakie ona stwarza)

- jak przebudowa wewnętrzna Węgier wpływa na pozycję Węgier w polityce międzynarodowej (atuty i ograniczenia)

- czy można prowadzić skuteczną politykę zagraniczną w sytuacji dużych powiązań gospodarczych z państwami, z którymi wchodzi się w konflikty o realizację własnych interesów lub o charakterze symbolicznym/propagandowym (casus państw środkowoeuropejskich: potrzeba inwestycji zagranicznych, duży udział kapitału zagranicznego w przemyśle, bankowości, mediach, konieczność zakupu surowców energetycznych, bycie płatnikiem netto do budżetu unijnego, opieranie inwestycji na środkach europejskich itp.)

- czy można prowadzić skuteczną politykę zagraniczną w sytuacji, gdy promuje się w niej idee i wzorce kulturowe inne niż te, które dominują w polityce i kulturze politycznej głównych graczy ze "starej Unii"

- czy realia współczesnej polityki demokratycznej (sposoby mobilizacji elektoratu etc.) sprzyjają prowadzeniu rozważnej polityki zagranicznej (ryzyko/pokusa zdominowania przekazu w polityce zagranicznej przez uwarunkowania wewnętrznej rywalizacji politycznej)

przerwa na kawę

18.15-20.00

Sesja II: Konserwatyści a kryzys Unii Europejskiej, problemy USA i przyszłość Zachodu

 

Głosy wprowadzające:

- Gerald Frost (dyrektor Danube Institute w Budapeszcie)

- Miłowit Kuniński (prezes Ośrodka Myśli Politycznej)

- John O’Sullivan (prezydent Danube Institute w Budapeszcie)

Zagadnienia:

- jakie są granice kompromisu konserwatystów z realiami funkcjonowania Unii Europejskiej

- jak powinna wyrażać się postawa konserwatywna w realiach ideowych i kulturowych współczesnej polityki (demokracja medialna etc.)

- czy konserwatyści są skazani na dopasowywanie się do trendów dyktowanych przez inne nurty polityczno-ideowe, czy mają moc sprawczą, by zmienić tę sytuację (czy jest to w ogóle ich rolą)

- czy kryzys migracyjny i rosnące obywatelskie niezadowolenie z „mainstreamowej” polityki prowadzonej przez większość krajów UE jest szansą dla konserwatystów na wzmocnienie swej pozycji?

- czy wobec tego konserwatyści mają do zaproponowania alternatywę i czy sami wciąż są... konserwatystami (problem upodabniania się różnych nurtów politycznych zwłaszcza na Zachodzie + czy kwestia szyldu i jakie zasady pod nim się kryją, ma jeszcze znaczenie)

- czy współczesny konserwatyzm powinien skupić się na jakiejś sferze (państwo, kultura, ekonomia), która jest kluczowa z konserwatywnego punktu widzenia, a zarazem najlepiej rokująca dla skutecznej konserwatywnej działalności

- czy inna historia i inne realia współczesne determinują inne rozumienie konserwatyzmu (konserwatyzm środkowoeuropejski (polski, węgierski) a konserwatyzm anglosaski; np. jak się ma do zasad konserwatywnych konieczność gruntownego, w potocznym rozumieniu 'rewolucyjnego' przebudowania struktur państwa w krajach postkomunistycznych; co o tym sądzą konserwatyści z ducha anglosascy)

- jakie jest znaczenie relacji transatlantyckich z perspektywy europejskich środowisk konserwatywnych wobec sytuacji w Europie i w Stanach Zjednoczonych

Języki obrad: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).
Zgłoszenia udziału: biuro@omp.org.pl (do 10 grudnia) 

Debata przygotowana w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie 2016-2018, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

***

Na konferencji będzie zaprezentowana książka:

Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána

pod redakcją Johna O’Sullivana i Kálmána Póczy

Kompleksowa analiza działań i idei jednego z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polityków współczesnej Europy. To książka, która pozwala wyjść poza stereotypy, dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się na Węgrzech – i zrozumieć to.

„Niniejsza książka jest próbą przedstawienia pierwszego szkicu do historii Orbána i orbánizmu. Musi ona poświęcić trochę miejsca na oczyszczenie pola pełnego mitycznych przeszkód, które uniemożliwiają zrozumienie tych zjawisk. Zdecydowana większość zebranych tu artykułów zajmuje się jednak realiami polityki węgierskiej ostatnich 26 lat, od roku 1989. Analizują pojawienie się Viktora Orbána, doświadczenia polityczne, które ukształtowały i jego, i ruch Fidesz, którego był głównym założycielem. Następnie ukazują jego odejście od ideologii lewicowo-liberalnej na rzecz narodowo-konserwatywnej, a przede wszystkim przedstawiają dokonania drugiego rządu Orbána w okresie 2010-2014, proponując pewne przewidywania co do jego trzeciej kadencji u władzy. Każdy z omawianych tu tematów budzi duże kontrowersje, jeśli idzie o węgierskie życie publiczne, nie zawsze wzdłuż konwencjonalnej osi lewica-prawica. Naszym celem jest stworzenie dość całościowej analizy Orbána i jego idei zarówno jeśli chodzi o tematy, jak i zajmowane stanowiska. Zaprosiliśmy zatem do współpracy bardzo różnorodnych autorów – takich, którzy podziwiają Orbána i takich, którzy są mu przeciwni, takich, którzy zajmują się wewnątrzkrajowym wymiarem orbánizmu i takich, którzy badają jego implikacje dla polityki zagranicznej, takich, którzy uważają Orbána za konserwatystę, przynajmniej w jakimś sensie, i takich, którzy jego odwołania do wartości „plebejskich” uznają za lepszą wskazówkę do zrozumienia jego polityki. Wreszcie takich, którzy widzą ukrytą spójność w jego polityce i takich, którzy odkrywają w niej rozbiegany, pozbawiony zasad pragmatyzm”.
John O’Sullivan, fragment Wprowadzenia

19. pozycja wydana w serii Studia i Analizy
Współwydawca: Danube Institute (Budapeszt)
Publikacja ukazuje się ze wsparciem Fundacji na rzecz Obywatelskich
Węgier – Polgári Magyarországért Alapítvány i BL Nonprofit

356 stron, miękka oprawa, format 125x195 mm, ISBN 978-83-64753-15-2

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=315