Letnia Szkoła Dyplomacji
Data dodania: 2017-08-02

Letnia Szkoła Dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skupionych wokół historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej, organizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie. 

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności analizy danych z zakresu stosunków międzynarodowych, podstaw protokołu dyplomatycznego i technik prowadzenia polityki w Internecie. 

Cykl ten skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją.

PROGRAM

Dzień 1: Poniedziałek 28 sierpnia 2017

10:00 Otwarcie Letniej Szkoły Dyplomacji – rejestracja uczestników
10:30 Inauguracja Letniej Szkoły Dyplomacji Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej – Priorytety polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polski oraz rola dyplomacji w ich realizowaniu (spotkanie otwarte)
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Wykład – historia polskiej dyplomacji w okresie II RP – dr hab. Marek Kornat (spotkanie otwarte)
14:30 Przerwa obiadowa
16:00 Seminarium – analiza informacji w stosunkach międzynarodowych – dr Błażej Sajduk

Dzień 2: Wtorek 29 sierpnia 2017

10:00 Seminarium – polska polityka historyczna jako narzędzie dyplomacji – dr Joanna Lubecka
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Warsztaty – sporządzanie dokumentów i korespondencji dyplomatycznej – amb. Marcin Nawrot
14:30 Przerwa obiadowa
16:00 Seminarium – podstawy protokołu dyplomatycznego – dr Maria Nowina-Konopka

Dzień 3: Środa 30 sierpnia 2017

10:00 Seminarium – prowadzenie polityki w Internecie – Maciej Piwowarczuk
12:00 Przerwa kawowa
12:30 Spotkanie informacyjne – kariera w dyplomacji – amb. Marcin Nawrot (spotkanie otwarte)
14:30 Zakończenie Letniej Szkoły Dyplomacji – podsumowanie, wręczenie dyplomów uczestnictwa


REGULAMIN „Letniej Szkoły Dyplomacji”

§1. Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu „Letnia Szkoła Dyplomacji” zwanego dalej projektem.

§2. Organizator
Organizatorem projektu jest Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej (zwany dalej Organizatorem) 
z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 3, tel. + 48 12 632 33 62, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000076016.

§3. Cel projektu
Celem przewodnim projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat historii polskiej dyplomacji, praktycznych aspektów pracy w dyplomacji oraz bieżącej sytuacji politycznej.

§4. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami projektu mogą̨ być́ uczniowie szkół średnich (min. 18 lat), studenci uczelni wyższych, legitymujący się̨ ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta, a także absolwenci studiów wyższych oraz doktoranci (do 30 roku życia).
2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.rodm-krakow.pl.
3. Udział w letniej szkole dyplomacji jest całkowicie bezpłatny.

§5. Informacje organizacyjne
1. Letnia szkoła dyplomacji to cykl seminariów, warsztatów, spotkań i wykładów skierowany do uczniów szkół średnich 
i studentów zainteresowanych szeroko rozumianą dyplomacją.
2. Organizator nie pokrywa kosztów noclegów i transportu uczestników projektu.
3. Liczba miejsc ograniczona (nie dotyczy punktów programu oznaczonych jako spotkania otwarte).

§6. Dane osobowe, baza danych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych (imię̨ i nazwisko, nazwa jednostki macierzystej i/lub miejsce zamieszkania) i wizerunku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2. Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, które zostaną̨ wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem projektu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.
4. Organizator ma prawo informować́ media o przebiegu projektu.

§7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w dowolnym czasie i zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rodm-krakow.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza Google do 15 sierpnia br.: https://goo.gl/VZ3EZi

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.rodm-krakow.pl