Arkady Rzegocki (red.)
Państwo jako wyzwanie

Rok wydania: 2000

Opis:Wprowadzenie - Arkady RzegockiPaństwo albo stan, czyli o podstawie nowożytnej formy polityki - Barbara A. Markiewicz


W poszukiwaniu ustroju idealnego... - Miłowit Kuniński


Państwo jako dobro wspólne - Henryk Woźniakowski


Państwo a obywatel - uwagi o pojmowaniu obywatelstwa i praw z nim związanych - Bogdan Szlachta


Zasada pierwszeństwa konstytucji w tworzeniu prawa - Piotr Tuleja


Gospodarka a ustrój państwa - Aleksander Surdej


Stosunki Państwo - Koœciół- Filip Musiał


Polskie tradycje ustrojowe w œwiadomoœci społecznej XVIII - XX wieku. - Stanisław Grodziski


Suwerennoœć państwa - współczesne dylematy - Zdzisław Najder


Suwerennoœć państwa polskiego w nowym układzie europejskim - Antoni Kamiński


Sšdownictwo - problemy ustrojowe - Andrzej Zoll


III Rzeczpospolita - kłopoty z tożsamoœcią. - Rafał Matyja


ANEKS - Antologia tekstów - wybór i opracowanie Bogdan Szlachta


Franciszek Kasparek (1877), Wstępna nauka o państwie


Józef Bogdan Oczapowski (1875), Państwo a władza


Władysław Leopold Jaworski (1924), Pojęcie państwa


Aleksander Rembowski (1902), Krytyka pozytywistycznej koncepcji państwa


Kazimierz Duch (1932), O samorządzie terytorialnym


Kazimierz Władysław Kumaniecki (1922), Przeciw materializmowi


Stanisław Starzyński (1925) , W obronie praw podmiotowych


Ludwik Kulczycki (1932), Pochwała parlamentaryzmu


Roman Dyboski (1922), Wychowanie obywatelskie a inteligencja


Jan Bobrzyński (1929), Sprzecznoœci idei demokratycznej


Edward Dubanowicz (1926), Zagrożenia wynikające z przewagi parlamentu


Stanisław Estreicher (1922), Udoskonalenie ustawodawstwa


Kazimierz Władysław Kumaniecki (1922), W poszukiwaniu suwerena


Antoni Peretiatkowicz (1935), Cezaryzm demokratyczny


Ignacy Czuma (1934), Absolutyzm ustrojowy


Ks. Antoni Szymański (1931), Przyrodzony zakon moralny