Kazimierz Michał Ujazdowski (red.)
V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje

Antologia tekstów i dokumentów źródłowych

Wybór, wstęp i opracowanie Kazimierz Michał Ujazdowski

„Znakomite opracowanie o intelektualnej historii powstawania i funkcjonowania Konstytucji V Republiki Francuskiej (1958) – wartościowy zbiór wypowiedzi mężów stanu, które towarzyszyły kształtowaniu się idei francuskiego prezydencjalizmu (m. in. Ch. de Gaulle, M. Debré i R. Capitant), a potem procesowi jej opracowywania oraz stosowania (tu zawarto wypowiedzi wszystkich kolejnych prezydentów Francji, a także tzw. raport komisji Balladura, będący podstawą najnowszych zmian konstytucyjnych we Francji). To lektura niezbędna dla wszystkich zainteresowanych ewolucją francuskiego systemu ustrojowego”.
Profesor Leszek Garlicki, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

„Do tej pory, w naszej literaturze prawniczej i politologicznej, nie było tego rodzaju opracowania poświęconego V Republice Francuskiej. Prace, publikacje i wystąpienia René Capitanta, Michela Debré, a jeszcze wcześniej Raymonda Carré de Malberga, są rozproszone i słabo znane. Ukazanie się omawianego opracowania ożywi studia nad doktryną związaną z przygotowaniem Konstytucji z 1958 r. oraz nad jej oryginalnymi ideami. Autorowi wyboru i opracowania można pogratulować pasji badawczej, której towarzyszy głębokość analizy”.
Profesor Mirosław Granat, UKSW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

„Dzieło Pana Ujazdowskiego jest historyczno-krytycznym opracowaniem, którego nie może pominąć nikt interesujący się sprawami konstytucyjnymi. To pogłębione studium, opierające się na analizie źródeł i ewolucji instytucji V Republiki Francuskiej, dokonuje obiektywnej oceny intencji jej twórcy, Generała Charlesa de Gaulle’a i wartości projektu konstytucji poddanego pod głosowanie obywateli. Z perspektywy czasu i doświadczeń funkcjonowanie tych instytucji dostosowanych do nowoczesnych warunków demokracji samo w sobie stanowi cenną naukę”.
Pierre Lefranc, prezes Fundacji Charlesa de Gaulle’a

„Starannie przemyślana, kompleksowa rekonstrukcja interakcji doktryn polityczno-prawnych, konstelacji politycznych i rozwiązań ustrojowych współczesnej Francji. Antologia, która swoim zamysłem koncepcyjnym inspiruje do interdyscyplinarnych badań analityków myśli politycznej, politologów i konstytucjonalistów”.
Profesor Zbigniew Rau, Uniwersytet Łódzki, kierownik Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a

Kazimierz Michał Ujazdowski (1964), nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych, polityk konserwatywny. Związany z Uniwersytetem Łódzkim (adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa UŁ i członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a). Zajmuje się myślą konserwatywną i zagadnieniami ustrojowymi. Wydał m.in. "Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce" (Warszawa 1993, wraz z Rafałem Matyją), "Prawica dla wszystkich" (Warszawa 1995), "Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego" (Warszawa 2005) i "Batalia o instytucje" (Kraków 2008). Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001, 2005-2007). Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest posłem na Sejm RP i członkiem Komisji Konstytucyjnej.