Zbigniew Stawrowski
Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej

93. pozycja w serii Biblioteka Myśli Politycznej

Dwudziestopięciolecie III Rzeczypospolitej skłania do oceny jej kształtu i podsumowania dorobku. Nie jest to refleksja optymistyczna. Mimo wyjątkowo korzystnej sytuacji międzynarodowej – akcesji do NATO, do Unii Europejskiej i związanego z tym potężnego wsparcia finansowego – nie sposób uwierzyć, że obecne kłopoty to tylko chwilowe trudności, że Polska wciąż rośnie w siłę a ludzie żyją dostatniej. Upadek przemysłu, utrata kontroli nad sektorem bankowym, marnotrawstwo środków unijnych, wszechobecna korupcja, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, rozpadająca się służba zdrowia, edukacja dewastowana od przedszkola aż po szkolnictwo wyższe, krach systemu emerytalnego, uzależnienie energetyczne od Rosji, demontaż polskich sił zbrojnych, osłabienie podmiotowości czy wręcz klientelizm w polityce zagranicznej i wreszcie widoczna gołym okiem postępująca degeneracja klasy politycznej – tę listę grzechów i zaniedbań można by dalej poszerzać i ilustrować stosownymi przykładami. Zawarte w tej książce teksty – powstałe między 1989 a 2010 r. – ukazują przyczyny tego stanu rzeczy, tkwiące m.in. w krótkowzroczności elit politycznych, bezrefleksyjnym uleganiu obcym trendom obyczajowo-kulturowych przez część środowisk opiniotwórczych, trywializacji debaty publicznej, niskim poziomie kultury politycznej i rozkładzie moralnych standardów życia politycznego i społecznego. Są one również próbą odpowiedzi na pytanie, jak przezwyciężyć te słabości, by Polska wreszcie stała się dobrze funkcjonującym państwem – państwem wolności i sprawiedliwości, w którym wreszcie będziemy mogli być sobą u siebie.
***
224 strony, miękka oprawa
***
Spis treści

Słowo wstępne
Solidarność a myślenie polityczne
W obronie referendum
Stosunek Kościoła do demokracji w Polsce w latach 1989-1993
Logika państwa a logika Kościoła
Czy biskup może być prezydentem?
Kościół po komunizmie raz jeszcze
Między anarchią a Ewangelią
Jeszcze nie czas na konstytucję
Państwo neutralne i jego wrogowie
Dylematy i rozterki Pierwszego Sekretarza
O konstytucji inaczej
Między posttotalitarną demokracją a państwem prawa
Wizja reform czy recydywa bezprawia?
Homo sovieticus a odpowiedzialność za komunizm
Aksjologia i duch konstytucji III Rzeczypospolitej
Postkonstytucyjne post scriptum
Czy Polacy stali się bardziej obywatelami po dwudziestu latach transformacji ustrojowej?
Prześwit dziejówZbigniew Stawrowski - Filozof polityki, profesor UKSW, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, autor książek Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), The Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014). Członek Ośrodka Myśli Politycznej, współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Polska Solidarności (2011) i Oblicza demokracji (2002). W roku 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.