Bogdan Szlachta
Szkice o konserwatyzmie

Zbiór tekstów, w których autor – jeden z najbardziej cenionych znawców filozofii politycznej – ukazuje założenia, dylematy i paradoksy myśli konserwatywnej oraz analizuje stanowiska czołowych polskich i zagranicznych myślicieli tego nurtu.

Spis treści:

- Dlaczego badania nad konserwatyzmem? . . . 7
- O potrzebie refleksji konserwatywnej . . . 13
- Edmund Burke wobec koncepcji prawa naturalnego . . . 41
- Kontrrewolucja w imię obowiązywania prawa naturalnego? Uwagi na marginesie pewnego sporu konserwatystów . . . 71
- Problem wolności w ujęciu konserwatysty . . . 93
- Konserwatyści a religia. Kilka uwag na marginesie badań dziejów konserwatyzmu (także polskiego na przełomie XIX/XX wieku) . . .115
- Adam Jerzy Czartoryski wobec religii i jej stosunku do polityki... 143
- Ultramontanin Jan Koźmian [wraz z Ewą Hajdasz] . . . 167
- Stanisław Koźmian – współtwórca „szkoły stańczykowskiej” . . . 197
- Stanisław Tarnowski jako myśliciel polityczny . . .231
- Julian Dunajewski jako „stańczyk”. . . 271
- Kilka uwag o stosunku polskich konserwatystów do dziedzictwa romantycznego . . . 311
- Konserwatyzm a liberalizm w polskiej myśli politycznej. . . 343
- Krytyka modernizacji w pismach polskich konserwatystów (na przykładzie zagadnień dotyczących ustroju politycznego) . . . 357
- Uwagi o dwóch sposobach traktowania o patriotyzmie przez polskich konserwatystów (głównie międzywojennych) . . . 391
- Uwagi o jednym z paradoksów współczesnego polskiego konserwatyzmu (z uwzględnieniem perspektywy historycznej) . . . 411
- Nota bibliograficzna . . . 430
- Indeks . . . 431Bogdan Szlachta - Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Szkice o konserwatyzmie" (2008), "Monarchia prawa?" (2008), "Konstytucjonalizm czy absolutyzm" (2005), "Monarchia prawa" (2001), "Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku" (2000), "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" (2000), "Konserwatyzm" (1998), "Ład – Kościół – Naród" (1996). Redaktor wyborów pism w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - "Obiektywna podstawa prawa" (2001), Stanisław Koźmian "Bezkarność" (2000), Kazimierz W. Kumaniecki "W poszukiwaniu suwerena" (2006), Jan Koźmian "Dwa bałwochwalstwa" (2007), Hieronim Kajsiewicz "O duchu rewolucyjnym" (2008), oraz dzieła Stanisława Tarnowskiego "Pisarze polityczni XVI wieku" (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Patriotyzm i zdrada" (2008), "Wolność i jej granice" (2007), "Drogi do nowoczesności" (2006), "Patriotyzm Polaków" (2006), "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Narody i historia" (2000) i "Państwo jako wyzwanie" (2000).