Eustachy Sapieha
Konstytucja racji stanu. Wybór pism

Tom z najważniejszymi dziełami konserwatywnego polityka i myśliciela, jednej z najbarwniejszych postaci polskiego życia intelektualnego i politycznego pierwszej połowy XX wieku. W tomie znajdzie się wydana w 1930 r. Konstytucja racji stanu oraz pisana po II wojnie światowej, gdy Sapieha przebywał na emigracji Analiza polityczna stosunków światowych. Pierwsze z tych dzieł stanowi jedną z najbardziej przekrojowych i oryginalnych koncepcji ustrojowych i wizji Polski powstałych w okresie międzywojennym. Drugie jest natomiast ważnym przykładem polskiej refleksji geopolitycznej, po raz pierwszy oficjalne wydanym. Tom uzupełniają pomniejsze teksty i materiały pokazujące dorobek i postać Sapiehy.

„Konstytucję można tworzyć, wychodząc z dwóch sprzecznych założeń; albo się ją tworzy dla narodu i państwa, albo dla zawodowych polityków. Do tego drugiego typu należy polska Konstytucja z 17 marca 1921 roku”. (Konstytucja racji stanu, 1930)

„Polskę dziś może zbawić tylko prawo silniejszego. Gdyby siła była dziś nie w ręku marszałka Piłsudskiego i nie w rękach obrońców parlamentaryzmu, ale u wrogów państwa w ręku obozu bolszewickiego, to nie na wiele by się zdało powoływanie się na legalność. Więc dziś, gdy silniejszym jest obóz patriotów, chcących naprawdę wyłącznie dobra Polski, obóz ten musi póki czas użyć swej siły dla dobrej sprawy, żeby później, gdy na skutek zamętu wzrosną w sile przewrotnicy, oni nie użyli jej na zgubę ojczyzny.
To nie jest anarchizm, to realizm. Twierdzę, że rządzić i prawa stanowić może tylko silna władza i chcę, aby nie obozy polityczne tę siłę posiadały, a wyłącznie państwo. Skoro dzisiaj ta siła jest w obozie ludzi dobrej woli, chcę, żeby ten obóz przez narzucenie nowej konstytucji dał tę siłę państwu, a sam się jej wyzbył. Wtedy bowiem, gdy prawo, sprawiedliwość i siła będą w ręku państwa polskiego, nastąpić może nowa era legalności”. (Konstytucja racji stanu, 1930)

„Jeden z argumentów, który mógłby trafić do przekonania wielkich mocarstw, jest wykazywanie, że powrót Ziem Odzyskanych do Niemiec pozwoliłby Niemcom w krótkim czasie odbudować taki potencjał wojny, że wnet staliby się znowu groźni dla całego świata. Już po-wrót Saary do Rzeszy powiększa niebezpieczeństwo niemieckie, a odzyskanie na wschodzie części Zagłębia Śląskiego dopełniłoby miary ich agresywnych możliwości. Argument ten może mieć wielkie znaczenie we Francji, która już dzisiaj tylko pod strachem godzi się na odbudowanie połączonych Niemiec. W Anglii ten argument też może podziałać, bo Anglicy po wojnie na pewno wrócą do swojej polityki balance of power. Natomiast w Ameryce argument o niebezpieczeństwie tkwiącym w możliwości powrotu Niemiec do potęgi nie może mieć wpływu na jej politykę, bo Stany Zjednoczone, zgodnie ze swoimi zwyczajami i umysłowością, będą prostolinijnie szukały tylko najprostszego sposobu zakończenia konfliktu, zupełnie nie przejmując się późniejszymi możliwymi komplikacjami”. (Analiza politycznych stosunków światowych, 1956)

Twarda oprawa, 400 stron, 978-83-64753-71-8

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Pliki do pobrania:


Pozostałe obrazy:Eustachy Sapieha (1881-1963) - Urodził się 2 sierpnia 1881 r. w Białce Szlacheckiej pod Lwowem jako syn księcia Jana Pawła Aleksandra i Seweryny z hr. Uruskich. Ukończył gimnazjum we Lwowie, następnie studiował na politechnice w Zurychu, kończąc wyższą szkołę leśną. Po powrocie do kraju administrował dobrami w województwie nowogródzkim, W 1916 r. sprawował funkcję prezesa Rady Głównej Opiekuńczej, w następnym roku był inicjatorem niedoszłego zamachu, mającego na celu utworzenie niezależnego od okupanta rządu polskiego, a w 1918 r. podejmował starania o doprowadzenie do porozumienia Rady Regencyjnej i Komitetu Narodowego Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości uczestniczył w próbie zamachu stanu na rząd Jędrzeja Moraczewskiego w nocy 4/5 stycznia 1919 r.; po krótkim pobycie w areszcie wstąpił do wojska i został wkrótce mianowany przez Józefa Piłsudskiego pierwszym polskim posłem w Londynie (1919-1920); w rządach Władysława Grabskiego i Wincentego Witosa piastował tekę ministra spraw zagranicznych (czerwiec 1920 - maj 1921), towarzysząc Piłsudskiemu w jego podróży do Paryża w 1921 i sygnując polsko-francuski układ polityczny. Po podaniu się do dymisji 24 maja 1921 r. nie wrócił już do dyplomacji. Związany z ugrupowaniami konserwatywnymi, uczestniczył w organizowaniu zjazdu w Nieświeżu (1926), a w latach 1928-1930 był posłem na Sejm z list BBWR. W czasie II wojny światowej znalazł się na terenach przyłączonych do ZSRS, skąd w 1941 r. przedostał się do Londynu; po zakończeniu wojny nie wrócił do kraju, umierając 20 lutego 1963 r. w Nairobi (Kenia).