Integracja europejska
Data dodania: 2010-09-06 19:25:46
Wizyt: 4588
* 11 lutego 1999 - dyskusja panelowa Integracja europejska szanse, zagrożenia, wyzwania, w której uczestniczyli: JE bp. Tadeusz Pieronek (Rektor PAT), prof. Jerzy Regulski (Przewodniczący Rady ds. Reform Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrów RP), dr Roland Freudenstein (Przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce), prof. Czesław Porębski (Członek Zarządu OMP, wykładowca AE w Krakowie) i Henryk Woźniakowski (Członek Zarządu OMP, Prezes Zarządu SIW ZNAK)

* 18 lutego - wykład Filozoficzne i kulturowe podłoże integracji europejskiej, prowadzony przez prof. Ryszarda Legutkę (Prezes OMP, wykładowca UJ).

* 25 lutego - wykład Główne Instytucje Unii Europejskiej, prowadzony przez mgr Agnieszkę Drop (Dyrektor Gabinetu Ministra Jana Kułakowskiego)

* 4 marca - wykład Chrześcijaństwo a integracja europejska, prowadzony przez bp. Tadeusza Pieronka

* 11 marca - wykład Historia procesów integracyjnych w Europie Zachodniej po II wojnie światowej, prowadzony przez prof. Wojciecha Roszkowskiego (Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN)

* 25 marca - dyskusja Spory o kierunki zmian w zintegrowanej Europie, w której uczestniczyli: dr Leszek Jesień (Doradca Ministra Jana Kułakowskiego) i prof. Czesław Porębski.

* 15 kwietnia - wykład Integracja europejska a globalizcja, prowadzony przez prof. Czesława Porębskiego

* 22 kwietnia - wykład Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej - rolnictwo, prowadzony przez dr Marię Stolzman (Członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej)

* 29 kwietnia - wykład Porządek prawny Wspólnot Europejskich prowadzony przez prof. Stanisława Biernata (wykładowca UJ)

* 6 maja - wykład Integracja europejska a polityka bezpieczeństwa w Europie, Prowadzony przez prof. Antoniego Z. Kamińskiego (pracownik naukowy Instytytu Nauk Politycznych PAN)

* 20 maja - wykład Polacy wobec integracji europejskiej, prowadzony przez dr Elżbietę Skotnicką-Illasiewicz (pracownik naukowy PAN i UW)