Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej?

konferencja New Direction. The Foundation for European Reform

"Partnerstwo Wschodnie: sukces czy porażka Unii Europejskiej?"

Partner merytoryczny i organizacyjny: Ośrodek Myśli Politycznej

Kraków, 23 listopada
Hotel Europejski, ul. Lubicz 5

Przewodniczący obrad: prof. Ryszard Legutko (ECR)

Sesja I
Partnerstwo Wschodnie – rezultaty i perspektywy
11.00-13.15

Zagadnienia:
- Jak wygląda realizacja założeń Partnerstwa Wschodniego i dotychczasowa praktyka jego funkcjonowania?
- Jaka jest efektywność – także instytucjonalna – funkcjonowania programu?
- Jak Partnerstwo Wschodnie wygląda z perspektywy objętych nim krajów, także pod kątem ich sytuacji wewnętrznej?
- Które państwa w samej UE są największymi beneficjantami Partnerstwa w takim kształcie, jak ono dotychczas funkcjonuje?
- Jakie wyzwania dla polityki wschodniej UE i poszczególnych jej członków wynikają z obecnych trendów polityczno-ideowych w Rosji?

Mówcy:
- dr Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
- Cornel Ciurea (Institute for Development and Social Initiatives)
- dr Tadeusz Gawin (Związek Polaków na Białorusi)
- dr Stanisław Górka (Uniwersytet Jagielloński)
- prof. Włodzimierz Marciniak (Akademia Ignatianum)
- Octavian Milevski (Black Sea - Caspian Sea International Fund)

Sesja II
Partnerstwo Wschodnie jako studium ewolucji Unii Europejskiej
14.00-16.00

Zagadnienia:
- Podział kompetencji między państwami narodowymi – członkami UE a instytucjami unijnymi – formalne rozwiązania i praktyczne mechanizmy decyzyjne.
- Problem biurokracji centralnych instytucji UE i ich prób zyskania przewagi nad rządami państw narodowych.
- Zagadnienie efektywności procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.
- Wpływ współpracy między poszczególnymi państwami członkowskimi UE na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej.
- Kwestia uwzględniania interesów poszczególnych państw członkowskich w wyznaczaniu strategii działania całej UE i jej realizacji.

Mówcy:
- dr Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
- prof. Aleksander Srebrakowski (Uniwersytet Wrocławski)
- dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Prowadzenie: red. Dobrosław Rodziewicz

***

Patronat medialny: Telewizja Republika