Bogdan Szlachta (red.)
Henryk Głębocki, Jacek Kloczkowski, Marek Kornat, Filip Musiał
Antykomunizm polski. Tradycje intelektualne

Rok wydania: 2000

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Diagnozy

1. Zygmunt KRASIŃSKI

Polska wobec burzy

2. Antoni Maurycy SZYMAŃSKI

O komunizmie

3. Józef GOŁUCHOWSKI

Kwestja włościańska w Polsce

4. Henryk KAMIEŃSKI

Rosja i Europa. Polska

5. Walerian KALINKA

Przegrana Francji i przyszłość Europy

6. Paweł Chościak POPIEL

Choroba wieku

7. Stanisław ZAŁĘSKI

Geneza nihilizmu w Rosyi

8. Wojciech DZIEDUSZYCKI

Dokąd nam iść wypada?

9. Aleksander ŚWIĘTOCHOWSKI

Utopie w rozwoju historycznymCzęść II. Oceny spełnienia10. Napoleon CYBULSKI

Psychofizjologiczne podstawy przewrotów społecznych.

Z rozmyślań nad społecznym życiem człowieka

11. Jan PARANDOWSKI

Bolszewizm i bolszewicy w Rosji

12. Marian MASSONIUS

O bolszewictwie

13. Adam KRZYŻANOWSKI

Bolszewizm

14. Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI

Sprzeczności w bolszewizmie

15. Bolesław LIMANOWSKI

Bolszewickie państwo w świetle nauki

16. Ferdynand ZWEIG

Kryzys w socjalizmie współczesnym

17. Leon WASILEWSKI

Skasowanie Rosji

18. Konstanty SROKOWSKI

Elita bolszewicka (III). Studjum socjologiczne

19. Ignacy DASZYŃSKI

Czy socjaliści mogą uznać "dyktaturę

proletariatu"?

20. Władysław Leopold JAWORSKI

Projekt konstytucji

21. Konstanty GRZYBOWSKI

Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik.

Doktryna i konstytucja

22. Ignacy CZUMA

Dzisiejsza filozofia sowieckiego prawa

a romantyzm prawniczy

23. Józef TEODOROWICZ

Państwo chrześcijańskie a państwo pogańskie

24. Stanisław MACKIEWICZ

Myśl w obcęgach. Studja nad psychologją

społeczeństwa Sowietów

25. August HLOND

Przemówienie wygłoszone w Poznaniu

26. Roman DMOWSKI

W kwestii komunizmu

27. Jan Kanty ROSTWOROWSKI

Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego

i społecznego. Bolszewizm a Hitleryzm

28. Jan KUCHARZEWSKI

Od białego do czerwonego caratu

29. Wiktor SUKIENNICKI

Marksowsko-leninowska teoria prawa

30. Jan STEPA

Komunizm a światopogląd katolicki31. Antoni SZYMAŃSKI

Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny

32. Marian ZDZIECHOWSKI

Czerwony terror oraz Tragiczna Europa. W obronie

liberalizmu

33. Stanisław Marian KUTRZEBA

Państwa totalne. Światła-cienie-przyszłość

34. Henryk DEMBIŃSKI

Kolektywizm i totalizm jako zasady życia

35. Ignacy CZUMA

Państwo sowieckie

36. Józef PASTUSZKA

Psychologia komunizmu

37. Stanisław SWIANIEWICZ [ŚWIANIEWICZ]

Polityka gospodarcza Niemiec Hitlerowskich

38. Stefan WYSZYŃSKI

Kultura bolszewizmu a inteligencja polska

Część III. Własne doświadczenia

39. Ignacy Hugo MATUSZEWSKI

"Polski" komunizm

40. Juliusz MIEROSZEWSKI

Finał klasycznej Europy (List z Wyspy. Sprawa Miłosza)

41. Józef Maria BOCHEŃSKI

Lewica, religia, sowietologia

42. Zdzisław STAHL

Marksizm-leninizm i realizm a idea niepodległości

43. Stefan WYSZYŃSKI

Kazania Świętokrzyskie

44. Adam CIOŁKOSZ

Socjalizm - ale jaki?

45. Leszek KOŁAKOWSKI

Główne nurty marksizmu

46. Stefan KISIELEWSKI

Na czym polega socjalizm?

47. Bronisław ŁAGOWSKI

Filozofia rewolucji czy filozofia państwa?

48. Mirosław DZIELSKI

Odrodzeniu ducha - budowa wolności

49. Jadwiga STANISZKIS

Ontologia socjalizmu

Epilog

50. Ryszard LEGUTKO

Co nam zostało z antykomunizmu?

51. Leszek KOŁAKOWSKI

Rozpad komunizmu jako wydarzenie filozoficzne

Aneks

52. Jan Paweł II

Encykliki