Antoni Szymański
O sprawiedliwość społeczną

Wybór pism wybitnego przedstawiciela katolickiej nauki i myśli społecznej w Polsce, nawiązującego do tradycji tomistycznej, wykładowcy i rektora KUL, czołowej postaci życia intelektualnego II RP, autora ważnych prac na temat m.in. kwestii socjalnej, własności, roli religii w życiu publicznym i narodowym, bolszewizmu. Za jego ucznia uważał się prymas Stefan Wyszyński.

***
Spis treści

Jadwiga Potrzeszcz Wstęp VII

Katolicyzm socjalny we Francji 1
Studia i szkice społeczne 27
Stanowisko pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 65
Dlaczego duchowieństwo zajmuje się pracą społeczną 81
Polityka społeczna 103
Religia a polityka 171
Etatyzm i wolność gospodarcza 189
Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna 203
Zakon przyrodzony 215
Ekonomika i etyka 237
Katolicyzm a kultura i cywilizacja 293
Bolszewizm jako prąd kulturalny i cywilizacyjny 317
Etyka. Wiadomości wstępne 363
O sprawiedliwości społecznej 381
Zagadnienie społeczne 415

Bibliografia 564
Indeks 568

***

Współwydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Twarda oprawa, 616 stron, ISBN 978-83-62628-73-5Antoni Szymański (1881-1942) - Urodził się 27 października 1881 r. w Praszcze, w powiecie wieluńskim, ukończył Seminarium Duchowne we Włocławku, następnie wyjechał do Belgii, gdzie studiował filozofię i nauki społeczne. W latach 1908-18 wykładał w Seminarium Duchownym we Włocławku, redagując zarazem „Ateneum Kapłańskie”. Od 1918 r. wykładał politykę społeczną, etykę i historię katolicyzmu społecznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1919 r. uzyskując stopień doktora habilitowanego z zakresu chrześcijańskiej nauki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na KUL pełnił liczne funkcje: dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego (1920-21), prorektora (1922-26), dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, wreszcie rektora (1933-42). Aktywny jako redaktor miesięcznika „Prąd” i działacz społeczny (założyciel w 1928 Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej, od 1931 prezes Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej, organizator Tygodni Społecznych „Odrodzenia” w Lublinie, od 1934 r. prezes Rady Społecznej przy Prymasie Polski, inicjator Towarzystwa Naukowego KUL), patronował organizowanym na KUL-u wykładom powszechnym dla duchowieństwa z zakresu myśli społecznej Kościoła, a po wybuchu II wojny światowej organizował pomoc dla uchodźców, wkrótce jednak, w listopadzie 1939 r. został aresztowany i osadzony w lubelskim więzieniu. Po zwolnieniu mieszkał na plebanii w Bełżycach, kierując stamtąd działającym w konspiracji KUL i organizując pomoc dla jego pracowników. Autor licznych opracowań z interesujących go zakresów: Studia i szkice społeczne, Polityka społeczna, Bolszewizm jako prąd kulturowy i cywilizacyjny, Ekonomika i etyka, Zagadnienia społeczne. Zmarł w Bełżycach.