Tomasz Maślanka

Filozof i socjolog kultury, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesnymi teoriami kultury, teorią socjologiczną, hermeneutyką kultury, intelektualną historią Europy oraz historią i teorią kontrkultury. Autor oraz współredaktor książek: Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej J. Habermasa (2011), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego (2012), Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu (2015). Publikował m. in. w „Polish Sociological Review”, „Colloquia Communia”, „Państwie i Społeczeństwie”, „Stanie Rzeczy”, „Politeji”. Entuzjasta długich podróży, dobrej literatury oraz muzyki jazzowej.

Książki: