August Cieszkowski (1814-1894)

August Cieszkowski studiował w Krakowie, Berlinie i Heidelbergu; w latach 1848-1866 poseł do parlamentu pruskiego, gdzie w okresie 1860-1866 przewodniczył Kołu Polskiemu; w 1848 r. był współzałożycielem Ligi Polskiej – organizacji jednoczącej Polaków zaboru pruskiego wokół głównych zadań społecznych, po jej rozwiązaniu przez władze pruskie w 1850 r. był współtwórcą i prezesem poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, założył także Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie (1870). Pozostawał pod wpływem filozofii Hegla, uważany jest za jednego z polskich mesjanistów; naród polski wraz z całą Słowiańszczyzną miał odegrać ważną rolę w przebudowie społeczeństwa w duchu solidarności, pokoju i pojednania między narodami i klasami społecznymi; sądził także, że istotną rolę w tych przemianach będzie odgrywała przetworzona tradycja chrześcijańska, zaś program reform może wyznaczyć treść modlitwy „Ojcze nasz”, w której odnajdywał proroctwo nowej epoki w dziejach ludzkości; główne dzieła filozoficzne: Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza, Ojcze nasz; autor ponadto m.in. O izbie wyższej i arystokracji w naszych czasach, O kredycie i obiegu.

Książki: