Edward Abramowski (1868-1918)
Filozof i polityk socjalistyczny.

Lord Acton (1834-1902)
Jeden z najwybitniejszych myślicieli XIX w., łączący w swej refleksji o polityce wątki liberalne z zasadami płynącymi z głębokiej wiary katolickiej.

Zygmunt Balicki (1858-1916)
Jeden z twórców i głównych myślicieli ruchu narodowo-demokratycznego.

Joachim Bartoszewicz (1867-1938)
Polityk i publicysta endecki, lekarz medycyny.

Włodzimierz Bączkowski (1905-2000)
Jeden z czołowych publicystów II RP i emigracyjnych zajmujących się problematyką stosunków polsko-ukraińskich oraz polityką rosyjską w XX wieku.

Leon Biliński (1846-1923)
Prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, minister skarbu w rządzie austro-węgierskim i polskim.

Michał Bobrzyński (1849-1935)
Historyk, konserwatywny polityk i myśliciel galicyjski.

Jan Bobrzyński (1882-1951)
Publicysta i polityk konserwatywny.

Adolf Bocheński (1909-1944)
Jeden z najwybitniejszych publicystów politycznych II Rzeczpospolitej, wydawca i redaktor pism konserwatywnych m.in. "Bunt Młodych" i "Myśl konserwatywna".

Henry St. John Bolingbroke (1678-1751)
Brytyjski myśliciel polityczny, historyk i polityk, jeden z pierwszych teoretyków instytucji partii i opozycji politycznej, autor ważny dla rozwoju tradycji torysowskiej i brytyjskiego parlamentaryzmu.

Louis Gabriel Ambroise de Bonald (1754-1840)
Francuski pisarz polityczny i polityk, jeden z najwybitniejszych konserwatywnych myślicieli politycznych, zwolennik legitymizmu.

Wacław Budzyński (1891-1939)
Polityk, legionista, publicysta, w II RP związany ze środowiskami sanacyjnymi.

Stanisław Bukowiecki (1867-1944)
Prawnik, publicysta, działacz polityczny i społeczny.

Edmund Burke (1729-1797)
Angielski polityk, publicysta i filozof polityczny, uchodzący za jednego z najważniejszych myślicieli konserwatywnych w historii tego nurtu myśli politycznej.

Stefan Buszczyński (1821-1892)
Publicysta, autor cenionych prac poświęconych kwestiom historycznym, cywilizacyjnym i politycznym.

Leopold Caro (1864-1939)
Ekonomista, myśliciel polityczny i działacz społeczny, prekursor solidaryzmu chrześcijańskiego na ziemiach polskich.

Raymond Carré de Malberg (1861-1935)
Francuski polityk, prawnik i teoretyk prawa, jeden z twórców ideowych założeń V Republiki Francuskiej.

François-René de Chateaubriand (1768-1848)
Pochodzący z Bretanii francuski pisarz, polityk i konserwatywny myśliciel polityczny.

August Cieszkowski (1814-1894)
Działacz polityczny i społeczny, filozof, czołowy przedstawiciel polskiego mesjanizmu.

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
Wybitny poeta, jeden ze słynnych 'poetów jezior', czołowy przedstawiciel romantyzmu angielskiego, czołowy myśliciel konserwatywny XIX wieku.

Ignacy Czuma (1891-1963)
Prawnik, polityk, publicysta, czołowy myśliciel II RP.

Roman Dmowski (1864-1939)
Przywódca i ideolog polskiego ruchu narodowego, pisarz polityczny i powieściopisarz.

Juan Donoso Cortés (1809-1853)
Hiszpański myśliciel polityczny, dyplomata, polityk i pisarz konserwatywny.

Edward Dubanowicz (1881-1943)
Profesor prawa państwowego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i polityk chrześcijańsko-narodowy.

Wojciech Dzieduszycki (1848-1909)
Filozof, polityk i myśliciel konserwatywny.

Mirosław Dzielski (1941-1989)
Filozof, publicysta i polityk, przedstawiciel chrześcijańskiego liberalizmu.

Stanisław Estreicher (1869-1939)
Konserwatywny historyk prawa, bibliograf i publicysta.

Agaton Giller (1831-1887)
Działacz niepodległościowy, dziennikarz, historyk.

Zygmunt Golian (1824-1885)
Kaznodzieja, publicysta, jeden z czołowych polskich ultramontanów - obrońców doczesnej władzy papieża i Państwa Kościelnego.

Władysław Grabski (1874-1938)
Ekonomista, polityk, jedna z czołowych postaci ruchu narodowo-demokratycznego.

Tadeusz Grużewski (1870-1938)
Publicysta i działacz polityczny, związany przez wiele lat z narodową demokracją, współpracownik Romana Dmowskiego i Władysława Studnickiego, ceniony znawca problematyki rosyjskiej.

Konstanty Grzybowski (1901-1970)
Profesor prawa, historyk doktryn politycznych i prawnych, przed wojną związany ze środowiskami konserwatywnymi, po wojnie współpracował z władzami peerelowskimi.

Adam Gurowski (1805-1866)
Myśliciel polityczny, kontrowersyjny z uwagi na narodową apostazję i radykalne poglądy, jeden z najbardziej znanych poza Polską polskich publicystów XIX w.

Oskar Halecki (1891-1973)
Historyk, badacz m.in. dziejów unii polsko-litewskiej.

Antoni Zygmunt Helcel (1808-1870)
Konserwatywny myśliciel polityczny, historyk ustroju i prawa.

Adam Heydel (1893-1941)
Ekonomista i publicysta polityczny, przedstawiciel krakowskiej szkoły ekonomicznej w II RP, krytyk etatyzmu, zwolennik rozwiązań liberalnych.

Edgar Julius Jung (1894-1934)
Niemiecki prawnik, dziennikarz, jeden z czołowych przedstawicieli nurtu niemieckiej rewolucji konserwatywnej.

Hieronim Kajsiewicz (1812-1873)
Kaznodzieja, poeta i myśliciel polityczny, krytyk ideologii radykalnych.

Walerian Kalinka (1826-1886)
Historyk i publicysta, jeden z czołowych przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej.

Franciszek Kasparek (1844-1903)
Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor rozpraw m.in. o władzy politycznej.

Russell Kirk (1918-1994)
Czołowy myśliciel polityczny XX wieku, jeden z najważniejszych autorów amerykańskiego konserwatyzmu, który przyczynił się do odrodzenia amerykańskiej myśli konserwatywnej po II wojnie światowej.

Julian Klaczko (1825-1906)
Krytyk literacki, polityk, historyk sztuki, jeden z czołowych publicystów konserwatywnych dziewiętnastowiecznej Europy.

Władysław Konopczyński (1880-1952)
Historyk i publicysta związany z narodową demokracją.

Stanisław Kozicki (1876-1958)
Polityk i publicysta endecki, bliski współpracownik Romana Dmowskiego.

Stanisław Koźmian (1836-1922)
Publicysta konserwatywny, polityk galicyjski, krytyk i reżyser teatralny, przedstawiciel krakowskich "Stańczyków".

Jan Koźmian (1814-1877)
Działacz społeczny, publicysta, redaktor, ksiądz, redaktor "Przeglądu Poznańskiego", czołowego polskiego pisma XIX w., krytyk rewolucji.

Stanisław Egbert Koźmian (1811-1885)
Tłumacz (m.in. Szekspira), poeta, dramaturg, krytyk literacki, o poglądach konserwatywnych.

Adam Krzyżanowski (1873-1963)
Popularyzator liberalizmu ekonomicznego o chrześcijańskich korzeniach w Polsce, autor cenionych prac z pogranicza polityki, historii, ekonomii i filozofii.

Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941)
Prawnik, profesor prawa administracyjnego, nauk administracyjnych i statystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miłowit Kuniński (1946-2018)
Historyk filozofii i filozof polityczny, profesor UJ, współzałożyciel i prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie w latach 2005-2018, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”.

Stanisław Kutrzeba (1876-1946)
Prawnik i historyk prawa polskiego, jeden z czołowych badaczy kultury politycznej i prawnej I RP.

Sylvain Lévi (1863-1935)
Francuski orientalista i indolog, profesor Collège de France.

Stanisław Łoś (1890-1974)
Polityk, uczony i publicysta, w II RP związany ze środowiskami konserwatywnymi, znawca problematyki ukraińskiej.

Joseph de Maistre (1753-1821)
Francuski myśliciel konserwatywny, krytyk rewolucji francuskiej.

Wacław Makowski (1880-1942)
Prawnik, polityk, związany ze środowiskami sanacyjnymi, o poglądach konserwatywnych.

Władysław Maliniak (1885-1941)
Prawnik, związany z ruchem socjalistycznym, następnie z centrowymi środowiskami sanacyjnymi.

Hilary Meciszewski (1802-1855)
Polityk, publicysta, reżyser teatralny, redaktor „Tygodnika Krakowskiego” i „Dziennika Narodowego”, czołowa postać środowisk liberalnych w Rzeczpospolitej Krakowskiej, z czasem bliższy konserwatystom.

Józef Milewski (1859-1916)
Profesor ekonomii i skarbowości Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityk konserwatywny.

Zygmunt Miłkowski (1824-1915)
Pisarz i działacz polityczny, jeden z twórców ruchu narodowo-demokratycznego.

Charles de Montalembert (1810-1870)
Francuski polityk i publicysta, przedstawiciel nurtu katolików liberalnych, w kwestiach politycznych bliskich umiarkowanemu konserwatyzmowi, wybitny mówca, orędownik sprawy polskiej.

William Ockham (1285?-1347)
Teolog i filozof chrześcijański.

Józef Bohdan Oczapowski (1840-1895)
Prawnik, związany z krakowskimi „stańczykami”, autor ważnych opracowań z zakresu prawa politycznego.

Antoni Peretiatkowicz (1884-1956)
Prawnik, teoretyk i filozof prawa, jeden z twórców Uniwersytetu Poznańskiego.

Erazm Piltz (1851-1929)
Publicysta i działacz polityczny, jeden z współtwórców i redaktorów ukazującego się w Petersburgu tygodnika „Kraj”.

Platon (427–347 p.n.e)
Jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach, autor dialogów stanowiących fundament myśli europejskiej.

Paweł Popiel (1807-1892)
Konserwatywny pisarz polityczny, publicysta i polityk, krytyk idei rewolucyjnych i liberalizmu.

Jan Ludwik Popławski (1854-1908)
Publicysta i działacz polityczny, jeden z twórców obozu narodowo-demokratycznego

Aleksander Rembowski (1847-1906)
Prawnik i historyk, czołowy przedstawiciel warszawskiej szkoły historycznej.

Tadeusz Romanowicz (1843–1904)
Polityk i publicysta, związany z galicyjskimi demoliberałami.

Michał Rostworowski (1864-1940)
Prawnik, współtwórca krakowskiej politologii.

John Ruskin (1819-1900)
Angielski pisarz, poeta, krytyk literacki i krytyk sztuki, filantrop.

Leon Rzewuski (1808-1869)
Myśliciel polityczny, autor prób pogodzenia idei socjalistycznych z doktryną Kościoła katolickiego.

Adam Wawrzyniec Rzewuski (1760-1825)
Republikański pisarz polityczny.

Henryk Rzewuski (1791-1866)
Poczytny w XIX wieku oisarz i konserwatywny myśliciel polityczny.

Eustachy Sapieha (1881-1963)
Polityk konserwatywny i dyplomata.

Fryderyk Skarbek (1792-1866)
Ekonomista, pisarz, historyk, jeden z najważniejszych polskich autorów rozpraw o gospodarce w I połowie XIX wieku.

Włodzimierz Spasowicz (1829-1906)
Prawnik, filozof, teoretyk literatury i jeden z czołowych krytyków literackich doby pozytywizmu.

Władysław J. Stankiewicz (1922-2006)
Filozof polityczny, publicysta, aforysta.

Maciej Starzewski (1891-1944)
Czołowy filozof prawa i uczestnik dyskusji o ustroju politycznym w II RP.

Stanisław Starzyński (1855-1935)
Konserwatywny polityk, konstytucjonalista, ważny uczestnik dyskusji o ustroju w okresie zaborów i II RP.

Wiktor Sukiennicki (1901-1983)
Prawnik, sowietolog, teoretyk prawa, historyk, w latach 30. XX w. związany z wileńskim Instytutem Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej.

Józef Supiński (1804-1893)
Ekonomista i myśliciel społeczny, propagator pozytywizmu na ziemiach polskich.

Wawrzyniec Surowiecki (1769-1827)
Ekonomista, publicysta, badacz wczesnej Słowiańszczyzny.

Antoni Szymański (1881-1942)
Ksiądz katolicki, przedstawiciel katolickiej nauki i myśli społecznej w Polsce, nawiązujący do tradycji tomistycznej.

Stanisław Tarnowski (1837-1917)
Publicysta polityczny, historyk literatury i krytyk literacki, jeden z liderów krakowskiego środowiska konserwatywnego "Stańczyków".

Józef Teodorowicz (1864-1938)
Arcybiskup ormiański, prawnik, polityk i publicysta, zwolennik endecji, krytyk sanacji.

św. Tomasz (1225-1274)
Dominikanin, teolog i filozof, doktor Kościoła, zwany doctor angelicus.

Jan Urban (1874-1940)
Jezuita, publicysta.

Leon Wasilewski (1870-1936)
Publicysta, dyplomata, historyk, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, współpracownik J. Piłsudskiego.

Kazimierz Zakrzewski (1900-1941)
Historyk, wybitny bizantynista, działacz lewicy piłsudczykowskiej, propagator idei syndykalistycznych.

Marian Zdziechowski (1861-1938)
Historyk kultury i literatury, krytyk literacki, publicysta, wybitny znawca myśli rosyjskiej, krytyk komunizmu.